Kvalitet & Miljö

NPP är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Verksamhetspolicy
Vår målsättning är att med kunnig och motiverad personal i dialog med kunden utveckla, tillverka och leverera produkter som alltid uppfyller våra kunders krav och förväntningar.
Rätt kvalitet är vår garanti för lönsamhet och långsiktig överlevnad.

Grundläggande principer för att nå vår målsättning:
Genom att våra medarbetare har tillräcklig kunskap, hög motivation och god insikt om kunders krav och önskemål kan vi uppnå;

 • Hög leveransprecision
 • Rätt kvalitet på tillverkade produkter
 • Reducera verksamhetens miljöpåverkan bl.a. genom effektiv resursförbrukning
 • Uppnå ställda verksamhetsmål med ambitionen att ständigt bli bättre
 • Vi ska genom kontinuerligt och förebyggande arbete förbättra vår kvalitets- och miljöprestanda, produktionsprocess och vårt verksamhetssystem.
 • Våra rutiner och arbetssätt ska uppfylla kraven i ISO 9001 och ISO 14001 standarder samt AFS 2001:1 (SAM) för att därigenom säkerställa hög produktkvalitet, hänsyn till miljön och en bra verksamhets- och arbetsmiljö.
 • Miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn och styras av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
 • Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att miljön skyddas genom att förebygga förorening och att råvaror och energi används effektivt.
 • Vi ska ha en fysisk och psykisk arbetsmiljö som underlättar och lyfter fram våra medarbetares unika förmåga. Vi ska arbeta förebyggande för att minska risken för arbetsskador och olyckor.
 • Skada på människor, egendom eller miljö ska inte uppstå på grund av brand. För att uppnå detta ska vi systematiskt arbeta med att förbättra vårt brandskydd.
 • Myndigheternas olika krav är miniminivåer som ska uppfyllas.